parroquias

A parroquia galega é a división administrativa inmediatamente inferior ao municipio. Malia ter orixe…
Os nomes das máis de 3700 parroquias que existen hoxe en día en Galicia constitúen un excelente campo non só…