Provincia

Se analizamos o topónimo Ourense, é doado ver o sufixo adxectival latino -ensis que no galego actual deixou…
Á Coruña inventáronlle moitas etimoloxías, pero poucas tan fermosas como a que contou Afonso X na súa Estoria…